Regulamin Grand Prix Fajczarzy Polskich

Rozgrywki Grand Prix

Rozgrywki w ramach Grand Prix trwać będą cały sezon (rok kalendarzowy).

Będą one oparte o turnieje fajkowe organizowane przez kluby zrzeszone w RPKF.

Udział w nich może wziąć dowolna liczba zawodników zarówno zrzeszonych w klubach, jak i niezrzeszonych.

Turnieje

Turniejami zakwalifikowanymi do rywalizacji w ramach Grand Prix będą wyłącznie zawody:

 • organizowane przez kluby zrzeszone w RPKF,
 • zgłoszone i zaakceptowane jako turniej w ramach RPKF.
 • mające miejsce na terenie Polski.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania turnieju do Grand Prix jest:

 • udział minimum 70% zawodników z klubów zrzeszonych w RPKF,
 • rozegranie zawodów zgodnie z podstawowymi regułami organizacji turniejów fajczarskich.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków udział turnieju w Grand Prix oraz punktacja z danego turnieju zostaną anulowane.

Każdy z klubów organizujących turniej w ramach Grand Prix zobowiązany jest:

 • poinformować o zamiarze organizacji turnieju w ramach Grand Prix organizatora,
 • umieścić informację o tym w materiałach informacyjnych i reklamowych zawodów,
 • dostarczyć pełną listę wyników organizatorowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix w szczególnym przypadku.

Punktacja

Punkty przyznawane będą na każdym turnieju wszystkim uczestniczącym w nim zawodnikom, niezależnie czy są oni zrzeszeni w klubach czy są fajczarzami niezrzeszonymi.

Ilość przyznawanych punktów zależna będzie od zajętego w turnieju miejsca i liczby zawodników biorących w nim udział. Punkty obliczane będą zgodnie ze wzorem:

liczba uczestników – miejsce zawodnika + 1

Wyjątkiem od reguły stanowić będzie przypadek, gdy:

 • zawodnicy zajęli miejsca ex aequo (przy równych czasach), wtedy zostaną przyznane punkty za wyższe (równe) miejsce,
 • zawodnik zostanie zdyskwalifikowany podczas turnieju, wtedy nie otrzyma żadnych punktów za udział.

Raz na sezon (w roku) nastąpiłoby podsumowanie punktacji i powstanie klasyfikacji końcowej.

Rozpoczęcie nowego sezonu Grand Prix wiąże się z wyzerowaniem punktacji.

Nagrody

Zakończenie rywalizacji w ramach Grand Prix, podsumowanie punktacji z całego sezonu oraz wręczenie nagród odbywałoby się na organizowanym corocznie przez Bydgoskie Bractwo Fajkowe turnieju. Turniej kończący rywalizację będzie ostatnim w danym sezonie (roku).

Główną nagrodą dla zwycięzcy w punktacji z całego sezonu będzie „Kryształowa Fajka” oraz tytuł Zwycięzcy Grand Prix sezonu (roku).

W przypadku posiadania równej ilości punktów o zajętym miejscu decydować będzie:

 1. lepszy czas osiągnięty w sezonie rozgrywek (w roku),
 2. większa frekwencja w turniejach liczonych do GP,
 3. łączny czas palenia fajki ze wszystkich turniejów w sezonie.

Dodatkowo, mniejszą kopię „Kryształowej Fajki” wręczylibyśmy fajczarzowi, który osiągnął najlepszy czas palenia w ciągu sezonu.

Organizacja

Bydgoskie Bractwo Fajkowe w pełni zajmie się organizacją tego projektu, pozyskaniem sponsorów oraz przygotowaniem koniecznego zaplecza.

BBF zastrzega sobie prawo do prowadzenia punktacji Grand Prix, tworzenia końcowej oraz bieżących list rankingowych, a także koniecznych statystyk.

Bydgoskie Bractwo Fajkowe zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie nieuregulowane kwestie dotyczące Grand Prix pozostają w decyzji BBF.

Copyright Bydgoskie Bractwo Fajkowe